Ban tuyên giáo Tân Bình nhiều sáng tạo trong việc tổ chức học tập và lãm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

1352

Đảng bộ quận Tân Bình có 44 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 29 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở và 473 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở), với số lượng đảng viên11.368, trong đó có 5.805 đồng chí là cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc, vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, với nhận thức đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tiếp nối việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW) là một việc làm thường xuyên và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, góp phần xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị quận ngày càng vững mạnh. Ban Thường vụ Quận ủy đã xác định và giaoBan Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình (cơ quan thường trực của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình phụ trách thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW) chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện.

Phát huy thế mạnh đạt được trong công tác tuyên giáo của quận những năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình đã chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác triển khai, thực hiện “học tập và làm theo Bác” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đã xây dựng và ban hành 16 văn bản (04 kế hoạch, 01 kết luận, 11 văn bản khác) chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của quận nói chung và từng loại hình cơ quan, đơn vị nói riêng.

Đã định hướng cho các cấp ủy,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, cơ quan, đơn vị xác định cụ thể các chương trình đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế kéo dài trongđảng bộ, đơn vị, lĩnh vực để tập trung chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận Nhân dân. Toàn quận đã có 122 chương trình đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, văn hóa – xã hội…(cấp quận: 6, cở sở: 116) để tập trung thực hiện chuyên đề 2017 của quận là “Tôn trọng dân, vì dân phục vụ”, chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ quận, tạo thành phong trào học tập và làm theo Bác lan tỏa trong quận.

Từng cấp ủy Đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ quận đến cơ sở luôn ý thức việc thực hiện, tập trung cao và đồng bộ trong toàn Đảng bộ, gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đề án 02-ĐA/TU, ngày 24/3/2014, Đề án 01-ĐA/TU, ngày 29/2/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư, đặc biệt là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2016, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể đứng đầu cụm thi đua thành phố.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đã ban hành các hướng dẫn cụ thể theo lĩnh vực, loại hình hoạt động của các đơn vị xây dựng chuẩn mực, kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác, giúp cho các đảng bộ, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. 100% các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với thực tế và đặc điểm từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện”. Đồng thời hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện với những công việc cụ thể của từng đảng viên, cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện trức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ như tăng cường, đổi mớinội dung, hình thức tổ chức các lớp học tập những nội dung cơ bản, chuyên đề và các tác phẩm của Bác. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội quận và cơ sở đã tổ chức triển khai, quán triệt các kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (định kỳ hàng năm quán triệt lại), đã tổ chức 38 lớp học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 04 lớp chuyên đề “Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân” (năm 2016), 12 lớp chuyên đề “Tôn trọng Dân, vì Dân phục vụ”; 18 lớp học tập quán triệt và nghiên cứu 02 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2017) cho hơn 12.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận, là nòng cốt tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, năm 2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, các đơn vịlựa chọn nội dung trong sinh hoạt chi bộđịnh kỳ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị thảo luận từ 03 – 05 biểu hiện suy thoái (trong 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), 01 nội dung về tư tưởng, đạo đức hoặc phong cách, tấm gương của Bác, sinh hoạt từ 01 – 02 mẩu chuyện về Bác, các bài sinh hoạt tư tưởng chính trị, qua đó góp phần “thẩm thấu” nhận thức, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong từng cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tạo ý thức đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Xuất phát từ thực tiễn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đã tổ chức các hội nghị tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề như: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức quận Tân Bình”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”, “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo ở cơ sở”, “Hình thức quản lý hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại khu dân cư”, “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thức phẩm – vệ sinh môi trường trên địa bàn quận”,… qua đó kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo; giúp các cấp ủy, chính quyền có các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần giải quyết các bức xúc của Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đã chủ động tổ chức 06 lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị, trau dồi kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho gần1.300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị thêm nhiều kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao vốn hiểu biết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đã xây dựng được chuyên mục “Định hướng về nhận thức tư tưởng – chính trị”, “Tân Bình học tập và làm theo Bác”, “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Tân Bình hội nhập kinh tế quốc tế”, “An toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường” trên các trang thông tin điện tử của 11 đơn vị trong quận, phát hành 4.235 cuốn tài liệu tham khảo đặc biệt, 13.000 sổ tay “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và23 bài sinh hoạt về tư tưởng chính trị, học tập và làm theo Bác… nhằm tuyên tuyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn quận.

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như: Tổ chức thành công Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề “Tân Bình trong trái tim tôi” – Lần 1 năm 2017; triển lãm 03 đợt ảnh về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tân Bình năm 2017 (19/5/2016 – 19/5/2017); tổ chức 07 đêm văn nghệ thu hút sự tham dự đông đảo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên toàn quận…tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và họp mặt, biểu dương gương điển hình thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” kết hợp về nguồn tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam (xã Tân lập, Tân Biên, Tây Ninh), qua đó khen thưởng 18 tập thể và 48 cá nhân; đề nghị biểu dương, khen thưởng cấp Thành phố 01 tập thể và 02 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Cấp ủy cơ sở đã lồng ghép việc tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tuyên dương khen thưởng các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với các hoạt động về nguồn, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, có 283 tập thể và 738 cá nhân được tuyên dương thực hiện tốt học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình thực hiện gửi 17 ấn phẩm, tác phẩm tham gia giải thưởng  sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có một số bài hát “Tân Bình làm theo lời Bác”).

Thông qua việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đã tạo phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận hàng năm.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức tuyên giáo luôn gương mẫu thực hiện tốt tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban:“Tâm trung, trí sáng, lòng ngay thẳng; Đoàn kết, thương yêu, tình đồng chí; Viết thông, nói thạo, tham mưu tốt; Kiên trì, rèn luyện, giỏi chuyên môn”; tích cực học tập, rèn luyện thực hiện chương trình đột phá của chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của chuyên viên theo phương châm “Chủ động, sáng tạo và hiệu quả””. Cán bộ, đảng viên cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hăng say làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ quan, nhiệm vụ chính trị trong trường hợp cần thiết (cả ngày nghỉ, ngoài giờ). Với vai trò là cơ quan tham mưu của Quận ủy, cùng sự nỗ lực và không ngừng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan; năm 2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đạt danh hiệu Nhất cụm thi đua I của Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhận bằng khen của Thành ủy về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016; bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo 02 liền (2015 – 2016), bằng khen của thành phố, quận về tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.