Bảng giá mua thẻ Bảo hiểm y tế Hộ gia đình áp dụng từ ngày 01/7/2017 (theo Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng)

452