Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

455