Danh muc dự án, công trình quận Tân Bình năm 2017

378

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố. Nay, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình công khai danh mục các dự án, công trình phục vụ kinh tế – xã hội trong năm 2017 của quận thông qua bảng sau:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 2017
STT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư Diện tích quy hoạch (ha) Địa chỉ khu đất Căn cứ pháp lý Ghi chú
1 Dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, 13 Khu QL GT đô thị số 1 0,43 Phường 12, 13 Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND TP.HCM  về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách TP, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
2 Điểm sinh hoạt khu phố 8 Ủy ban nhân dân phường 12 0,01 58/88 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12
3 Dự án văn phòng, cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ Công ty CP Mai Lan 0,78 856 Âu Cơ, Phường 14
4 Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng kênh A41, phường 4 Ban Quản lý ĐT XD công trình Q.Tân Bình 1,93 Phường 4 Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND TP.HCM  về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách TP, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
5 Dự án mở rộng đường Cộng Hòa (đoạn nút giao lộ đường Trần Quốc Hoàn – Công Hòa, phường 4 Khu QL GT đô thị số 1 0,15 Phường 4 Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND TP.HCM  về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách TP, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)