Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

920

     

Sáng ngày 20/8, Đảng ủy Phường 6 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Hướng dẫn số 04-HD/QU ngày 17/7/2017 của Quận ủy thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Bình Yên- Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Đ/c Phạm Thị Mai- Phó Bí thư Đảng ủy/Trưởng Khối vận; các đồng chí Đảng ủy viên; Chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Bình Yên đề nghị các chi bộ  tiến hành tổ chức thảo luận, các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, qua đó đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ban biên tập.