Hướng dẫn thủ tục “Miễn – giảm học phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

2499

Các loại mẫu

 

 

(Kèm theo Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 củaLiên Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho chmẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi:  ………………………………………………………………

Họ và tên (1): ………………………………………………………………………………………..

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ……………………………………………..

Hiện đang học tại lớp: …………………………………………………………………………….

Trường: ………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

Phường …., ngày  …..  tháng  …..  năm ………..
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

…………………………………………….

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

 

 

 

 

 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐTBTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………(1)

Họ và tên (2): …………………………………………………………………………………………………

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): …………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp: ………………………………………………………………………………………………………..

Trường: ……………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

………, ngày …… tháng …… năm……
Người làm đơn (4)
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em:……………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp ……………… Học kỳ: …………… Năm học: …………………………………

………, ngày …… tháng …… năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu) 

 

(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

 

 

(Kèm theo Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 củaLiên Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và

giáo dục đại học công lp)

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………….  Khóa: …………………..…… Khoa: ………………………………………

Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo): ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

Xác nhận của Khoa
(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)

……, ngày …. tháng …. năm……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu đơn tại đây: