Kế hoạch khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu , cùng cả nước, vì cả nước

304