Lịch công tác tuần 13 năm 2017

656

Lịch làm việc của Ban Thường vụ QU – Thường trực HĐND và Thường trực UBND quận Tân Bình Tuần 08, năm 2017 (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

NGÀY SÁNG CHIỀU
Thứ hai

20/02

* 8g: Sinh hoạt Thường trực QU, tại phòng họp BTVQU

 

*8g: Đ/c Hưng dự Hội nghị về Nghị định số 01/NĐ-CP về thi hành luật đất đai, tại Hội trường Thành ủy (số 111 Bà Huyện Thanh Quan) Q.3

Mời: Lãnh đạo P.TNMT (cùng 1 chuyên viên); Ban BTGPMB, cán bộ địa chính 15P

 

*9g: Đ/c Hồng Tiến họp ĐU P12

* Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

* 14g: Đ/c Út chủ trì họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể, tại phòng họp BTVQU

Mời: Đảng ủy viên, Ủy viên UBKTĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

Thứ ba

21/02

* Tại PH1, đ/c La chủ trì họp:

* 7g30: Nghe UBND P10 báo cáo đề xuất địa điểm xây dựng nhà văn hóa phường

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, P.TCKH, UBND P10

* 9g: Nghe P.QLĐT báo cáo đề xuất mở rộng đường Lê Ngân

Mời: P.QLĐT, P.GD&ĐT, P.TCKH, UBND P12

* 10g: Làm việc với các đơn vị ch/bị Hội nghị tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016

Mời: Ban TCD, Thanh tra quận

 

*8g: Đ/c Chung và Tổ công tác khảo sát và làm việc với chi bộ Quân sự P9, 12

Mời: Ban Thường vụ ĐU P9, 12, đ/c Phú, đ/c Phương (BTCQU), đại diện VPQU, đ/c Bình, đ/c Phi (BCHQS/Q)

 

*8g: TTQU, TT.UB (đ/c Hồng Tiến) dự Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2017, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Q.3

 

* 8g: Đ/c Tuyên dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, tại Trung tâm BTCT/Q

 

* 8g: Đoàn công tác 3 (đ/c Bình) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của UBND P8, tại UBND P8 (UBND P8 ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.KT, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, P.YT, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* 8g: Đ/c Hưng chủ trì họp Hội đồng BTDA xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tại PH3

Mời: Th/viên HĐBT DA (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

* 14g: Đ/c TTQU (đ/c Út), TT.HĐND (đ/c Loan), TTUB (đ/c Hồng Tiến) dự Hội nghị góp ý dự thảo “Quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức CT-XH”, tại Hội trường UBMTTQ/Q(UBMTTQ/Q ch/bị ND, TM)

 

* 14g: Đ/c Kim Hồng họp Đảng ủy Doanh nghiệp quận, tại phòng họp các Ban QU

 

* 14g: Đ/c Tuyên họp Ban Pháp chế HĐND quận, tại phòng họp HĐND/Q

 

* 14g: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ CQCQ/Q, tại Hội trường TTHC/Q

Mời: Toàn thể Đảng viên

 

Thứ  tư

22/02

* 7g30: Đoàn công tác 4 (đ/c Hiếu) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của P.QLĐT và P.TNMT, tại PH1:

+ P.QLĐT: 7g30 (P.QLĐT ch/bị ND)

+ P.TNMT: 9g30 (P.TNMT ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, Ban BTGPMB,  Ban QLĐTXDCT, VP.HĐND&UBND/Q,

 

* 8g: Đ/c Chung và Tổ công tác khảo sát và làm việc với Chi bộ quân sự P1, 2

Mời: Ban Thường vụ ĐU P1, 2, đ/c Phú, đ/c Phương (BTCQU), đại diện VPQU, đ/c Bình, đ/c Phi (BCHQS/Q)

 

* 8g: Đoàn công tác 1 (đ/c La) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của UBND P15, tại UBND P15 (UBND P15 ch/bị ND)

Mời: CA/Q, P.NV, P.KT, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT,P.YT, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* 8g:  Đ/c Hồng Tiến chủ trì họp sơ kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2016 và triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2017, tại PH3 (P.LĐTB&XH ch/bị ND)

Mời: Th/viên BGNBV/Q, PCT/VX 15P

* 14g: Đ/c Út họp Thường trực BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại phòng họp BTVQU(UBMTTQ/Q ch/bị ND)

Mời: Đ/c Lê Sơn (Chủ tịch UBMTTQ/Q), đ/c Bình (PCT/Q), đ/c Tiến (Phó BTGQU), đ/c Phước (Phó BDVQU), đ/c Giác (PCT UBMTTQ/Q)

 

* 14g: Đoàn công tác 2 (đ/c Hồng Tiến) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của UBND P5 tại UBND P5 (UBND P5 ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.KT, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, P.YT, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* Tại PH1, đ/c Hiếu chủ trì họp:

* 14g: Làm việc với Cty Tanimex về đồ án quy hoạch 1/500 tại khu nhà ở E23, P2

Mời: Sở QHKT, Cty Tanimex, P.QLĐT, P.TNMT, VP.ĐKĐĐ CNTB, UBND P2 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

* 15g30: Nghe các đơn vị báo cáo giải quyết khiếu nại đối với Ban Quản trị chung cư Lô M

Mời: P.QLĐT, P.NV, UBND P10

 

* 14g: Đ/c Hưng tiếp công dân, tại PH2 (Ban TCD mời hộ dân)

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, UBND P15  (các đơn vị cùng ch/bị ND)

 

Thứ năm

23/02

* Đ/c La chủ trì Hội nghị tổng kết công tác PCTN, TNXH năm 2016 và triển khai chương trình, kế hoạch năm 2017, tại HT1(CA/Q, P.VHTT ch/bị ND, TM)

Mời: Đ/c Hồng Tiến cùng dự, Th/viên BCĐ 138 Quận, 15P, Th/viên Đội KTLN VHXH/Q, CT-Trưởng CA 15P

 

* 8g: Đ/c Út tiếp Đảng viên, tại phòng TCD QU

 

* 8g: Đ/c Kim Hồng chủ trì họp Tổ công tác theo QĐ số 1115-QĐ/QU (trật tự lòng lề đường),      tại PH2 (đ/c Tùng ch/bị ND)

Mời: Đ/c Bình (PCT/Q), đ/c Tùng (P.KT), CA/Q, đ/c Phương (Đội QLTTĐT), đ/c Thẩm (Phó VPQU)

 

* 8g: Đoàn công tác 4 (đ/c Hiếu) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của UBND P10,tại UBND P10 (UBND P10 ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.KT, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, P.YT, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* 8g: Đoàn công tác 5 (đ/c Hưng) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của Ban BTGPMB, tại PH1(Ban BTGPMB ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, Ban QLĐTXDCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* 10g: Đoàn công tác 3 (đ/c Bình) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của P.KT, tại PH3(P.KT ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.KT, P.TCKH, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

* 13g30: Hội nghị BTVQU lần thứ 59, tại phòng họp BTVQU

 

* 13g30: TTUB tiếp Đoàn kiểm tra Chi Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình kiểm tra công tác đổi sổ hộ gia đình giai đoạn 2016-2020, tại PH3(P.YT ch/bị ND)

Mời: Th/viên BCĐ đổi sổ A0, PCT/VX-Chuyên trách DS KHHGĐ 15P

 

* 14g: Đoàn công tác 3 (đ/c Bình) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của UBND P7, tại UBND P7(UBND P7 ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.KT, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, P.YT, P.LĐTB&XH, CCT, VP.HĐND&UBND/Q

 

* 14g: Đ/c Hiếu làm việc với chủ đầu tư dự án số 678 Âu Cơ, P14 về công tác giải phóng mặt bằng đầu tư trường THPT , tại PH2

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P14 (các đơn vị và chủ đầu tư cùng ch/bị ND, VP.HĐND&UBND/Q gửi TM)

 

* 14g: Đoàn công tác 5 (đ/c Hưng) kiểm tra, duyệt kế hoạch năm 2017 của Ban QLĐTXDCT, tại PH1 (Ban QLĐTXDCT ch/bị ND)

Mời: P.NV, P.QLĐT, P.TCKH P.TNMT, Ban BTGPMB, VP.HĐND&UBND/Q

 

Thứ sáu

24/02

* TTQU (đ/c Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại phòng TCD QU (cả ngày)

 

* 8g: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI (đột xuất), tại Hội trường QU(BTCQU, UBKTQU ch/bị ND, VPQU gửi TM)

 

 

* 14g: Đ/c Út chủ trì Hội nghị quán triệt và thảo luận các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XII, tại Hội trường QU

Mời: Đảng viên đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể

 

* 14g: TTQU-TT.HĐND-TTUB (đ/c Hồng Tiến) – TT.UBMTTQ dự lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017) và tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2016, tại Hội trường TTHC/Q(P.YT, BVTB, TT.YTDP ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ bảy 25/02

* 8g: Đ/c Kim Hồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Doanh nghiệp quận, tại Hội trường QU (ĐU Doanh nghiệp quận ch/bị ND, TM)

 

* TTUB (đ/c Hiếu) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận