Luật Hộ Tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

415