PHƯỜNG 6 ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG – CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

554