PHƯỜNG 6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

3587

Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

Ủy ban nhân dân phường 6 thực hiện phiếu khảo sát và đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thông qua hình thức trực tuyến.

Theo đó, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 … truy cập đường Link sau để thực hiện việc khảo sát và đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/14yYXY70DNJe57QJMHXhA34eBWJSKrUFqH6gkC3sV9zw/edit

Hoặc quét mã code QR sau để thực hiện việc khảo sát và đăng ký: