Quyết định về ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3659

Ngày 19 và 20/10/2018 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4631/QĐ-UBND về Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM, Quyết định số 4712/QĐ-UBND về ủy quyền cho các Sở – ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 4713/QĐ-UBND về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để xem nội dung chi tiết đề nghị tải tập tin đính kèm sau:

qd_4631

QD 4712

QD_4713