Tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt nam

3889

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 tổ chức lấy kiến tham gia góp ý đối với Dự thảo I Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) tại Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định. Mọi ý kiến xin gửi về email: mattranphuong6@gmail.com) theo các mốc thời gian: đợt 1: trước ngày 30/12/2018; đợt 2 trước ngày 15/2/2019 để kịp thời tổng hợp./.

Tải link đính kèm ở đây:

Ban biên tập