Thông báo hướng dẫn việc cấp mới, điều chỉnh các trường hợp trùng số nhà trên địa bàn phường 6.

282