Thông báo Kết quả kiểm định nhà tập thể 16/20/6 Đất Thánh và 10/20/5 Đất Thánh.

252