Thông báo lắp đặt và sửa chữa bảng tên đường và sơn các tuyến đường trên địa bàn Phường 6.

276