Thông báo Bảo hiểm y tế được mua các ngày trong tháng tại Phường 6

538