Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5

799