Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019

600