Thông báo Về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Phường 6 quận Tân Bình.

317