Thông báo về việc rà soát các trường hợp vướng mắc, khó khăn, tranh chấp khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận và các trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy tay sau ngày 01/01/2018 trên địa bàn Phường 6

1030

Ủy ban nhân dân phường 6 đang tiến hành rà soát, lập danh sách, phân loại cụ thể các trường hợp sử dụng đất chưa kê khai đăng ký hoặc đã kê khai đăng ký nhưng còn thiếu sót để tổ chức triển khai đăng ký và lập hồ sơ quản lý đối với những trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 01/01/2018 cũng như những trường hợp vướng mắc, khó khăn hay tranh chấp khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận.
Để có số liệu phục vụ cho công tác trên, Ủy ban nhân dân phường 6 đề nghị Ban điều hành 8 Khu phố và Ban điều hành 75 Tổ dân phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp sử dụng đất chưa kê khai đăng ký hoặc đã kê khai đăng ký nhưng còn thiếu sót, đặc biệt là các trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy tay sau ngày 01/01/2018 để tổ chức triển khai đăng ký và lập hồ sơ quản lý.
2. Rà soát, tổng hợp danh sách những trường hợp vướng mắc, khó khăn hay tranh chấp khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận.
(Đề nghị Ban điều hành 8 Khu phố, Ban điều hành 75 Tổ dân phố gửi danh sách tổng hợp về Bộ phận Địa chính – Xây dựng Ủy ban nhân dân phường 6 trước ngày 29/5/2018).

Ban biên tập