Thông báo về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình.

425