Thông tin về nội dung Nghị quyết số 07/2018/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật.

691

Thực hiện Công văn số 2205/STP-KTrVB ngày 09/3/2018 của Sở Tư pháp về về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-CP ngày 16 tháng 01  năm 2018 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hóa quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu kết quả pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật đến các đối tượng chịu sự tác động. Ủy ban nhân dân phường 6 giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 07/2018/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường cùng tìm hiểu.

Thông tin Toàn văn Nghị quyết số 07/2018/NQ-CP ngày 16/1/2018 của Chính phủ được truy cập tại địa chỉ:

http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx.

 

Ban biên tập.