Thư mời đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ năm 2017 (lần 2)

206