Thư mời dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Tháng 11/2017

203