Thư mời tham dự hội nghị rà soát, bổ sung nguồn Quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo

257