Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

945

Sáng ngày 20/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham gia của hơn 290 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường 6.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường (đồng thời là báo cáo viên tại Hội nghị), các đồng chí Đảng ủy viên, chi ủy 20 chi bộ trực thuộc, trưởng phó các ban ngành đoàn thể phường, toàn thể cán bộ công chức.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy phường báo cáo 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đề nghị, các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, các chi bộ cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Người viết: Phạm Quỳnh Trang – Cán bộ Tuyên giáo phường