Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận Tân Bình

956

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận Tân Bình

Thực hiện Công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19; Công văn số 3349A/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã đăng tải Công văn số 2830/BTP-PBGDPL và Công văn số 3349A/STP-PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử của quận: https:// tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (Mục phổ biến giáo dục pháp luật). Đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức thực hiện có hiệu quả các Công văn nêu trên, phổ biến sâu rộng các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid 19 ( tài liệu hỏi đáp pháp luật, inforgraphic, video clips,…) đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364) bằng các hình thức phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường nhanh chóng, kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp (thông qua các số điện thoại 0909854029, 0906393646 hoặc qua thư điện tử tuphap.tanbinh@tphcm.gov.vn) để cùng trao đổi, thống nhất thực hiện hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền cấp trên./.

(Đính kèm Công văn số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tư pháp và Công văn số 3349A/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp). bấm vào số văn bản để tải Công văn.