Về việc hủy bỏ Quyết định hợp thức hóa nhà tự xây cất số 3159/QĐ-UB ngày 26/8/1991 đối với căn nhà số 284 Nghĩa Phát, phướng 6

233