Về việc triển khai ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”

282