Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.