CHÍNH SÁCH GIẢM 50% MỨC THU LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

2425

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nghị quyết này làm căn cứ xác định mức giảm 50% mức thu lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 áp dụng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ những đối tượng được miễn lệ phí theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2020. Cụ thể đối với các loại lệ phí sau:

  1. Lệ phí đăng ký cư trú.

  2. Lệ phí hộ tịch.

  3. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

  4. Lệ phí đăng ký kinh doanh.

  5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

  6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

(Đính kèm Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND)