Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2022 trên địa bàn phường 6

716

Ủy ban nhân dân phường 6 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2022 trên địa bàn Phường 6 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Tiếp tục duy trì và phát triển đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình.

– Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của chất thải nguy hại, đặc biệt là chất thải nguy hại hộ gia đình đối với môi trường.

– Vận động người dân tích cực tham gia chuyển giao chất thải nguy hại hộ gia đình tại điểm thu gom của phường.

– Hướng dẫn giúp người dân tạo thói quen phân loại và thải bỏ đúng chất thải nguy hại hộ gia đình, tạo tiền đề thuận lợi cho chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn của địa phương.

– Tổ chức hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình tại địa phương.

– Đảm bảo chất thải nguy hại hộ gia đình được phân loại, thu gom và xử lý đúng, hạn chế tác động tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

– Đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế trong quá trình tổ chức thực hiện.

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  2. Tuyên truyền về Chất thải nguy hại hộ gia đình:

– Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải nguy hại hộ gia đình và phát huy hiệu quả điểm thu gom chất thải nguy hại tại phường.

– Thời gian thực hiện tuyên truyền: từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.

  1. Tổ chức thực hiện thu gom Chất thải nguy hại hộ gia đình:
  2. a) Vật dụng thu gom: bóng đèn hư hỏng, pin đã sử dụng, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại (bình xịt côn trùng, chai đựng dầu nhớt,..), vỏ bình gas mini, thiết bị điện tử và nhiệt kế.

Lưu ý: Chương trình không thu gom chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  1. b) Hình thức thu gom: Người dân gom các vật dụng trong nhà và chuyển giao chất thải nguy hại hộ gia đình đến điểm tiếp nhận.
  2. c) Thời gian tiếp nhận chất thải nguy hại hộ gia đình: Sáng thứ bảy tuần cuối tháng 7, 8, 9, 10 và 11.
  3. d) Địa điểm tiếp nhận: Tại Ủy ban nhân dân phường.

đ) Thời gian thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại hộ gia đình để xử lý: hoàn tất trước 30 tháng 11 năm 2022.