Công an Tân Bình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

945

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, ứng xử văn hóa, văn minh lịch sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng các đơn vị trực thuộc Công an quậnngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân với lực lượng Công an quận. Bộ Công an phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới”; “Phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”.

Trên cơ sở đó Ban chỉ huy Công an quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; kết hợp tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an với sự kiểm tra, đôn đốc của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong quận và sự giám sát của Nhân dân. Từng đơn vị có nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của đơn vị, tránh hình thức phô trương, kém hiệu quả.

Cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tập trung nhiều nội dung, giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện các tiêu chí về xây dựng phong cách người công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Tân Bình:

+ Có đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống.

+ Có tinh thần đoàn kết tốt, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

+ Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành Công an và quy định có liên quan khi thi hành công vụ.

+ Tận tụy, trung thực, khách quan, thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của ngành Công an trong công tác; dũng cảm, mưu trí, kiên quyết trong công tác, chiến đấu. Am hiểu và có kỹ năng xử lý các tình huống trên cơ sở vận dụng đúng quy định của pháp luật, của ngành; xử lý đúng người, đúng việc; bình tĩnh, tỉnh táo, kiên quyết, kiên trì giải thích, vận động, thuyết phục; không bị kích động hoặc nóng nảy, thiếu kiềm chế, mắc mưu tạo cớ của đối tượng xấu dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, quy định của ngành, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh người công an nhân dân.

+ Năng động, sáng tạo, tự tin trong công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không nản chí và lùi bước trước khó khăn trở ngại.

+ Gắn bó với nhân dân; kính trọng lễ phép với nhân dân; có tác phong, ngôn phong lịch sự với nhân dân; giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân; hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ; việc gí có lợi cho dân thì phải cố gắng làm, việc gí có hại cho dân phải hết sức tránh.

Ngoài các tiêu chí cơ bản trên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, các đơn vị còn xác định các tiêu chí về phong cách người công an nhân dân cụ thể để bổ sung cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của đơn vị, lực lượng mình. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, quy trình công tác, nhất là các quy chế công tác liên quan đến việc giải quyết các công việc cho nhân dân, đảm bảo chặt chẽ, bít kín các sơ hở có thể dẫn đến vi phạm.

Cuộc vận động cũng đặt yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong tổ chức thực hiện cuộc vận động; chú trọng phát hiện, nhân rộng những gương người tốt việc tốt, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.Cấp ủy các đơn vị ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện cuộc vận động; từng đơn vị xây dựng kế hoạch với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thức hiện. Chỉ ra các vấn đề còn hạn chế về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện và khắc phục triệt để, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt để biểu dương trong đơn vị, trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể, trong buổi chào cờ đầu tháng, tại các Hội nghị và tuyên truyền; phổ biến nhân rộng trong cán bộ, chiến sĩ và tạo điều kiện thuận lợi cho các gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến học tập, phấn đấu vươn lên. Chấn chỉnh và xử lý nghiêmcán bộ, chiến sĩ vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ có các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với Nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh công an nhân dân; xác định rõ trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra cán bộ, chiến sĩ vi phạm văn hóa ứng xử để xử lý nghiêm túc.

Trích trong Kế hoạch số 96/KH-CATP-PX15 ngày 18/01/2017 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.