Đăng ký mua BHYT trực tuyến

5213

1. Hướng dẫn đăng ký

BHYT trực tuyến

2. Văn bản về mức th

u BHYT 

3. Bảng giá thu

BHYT

4. Danh sách Bệnh

5. Mẫu tờ khai

DK01