Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

1865

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13).

Nội dung điều chuẩn cụ thể như sau:

1./ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu/năm).

2./ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật số 26/2012/QH13 thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.