NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG “NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM” NĂM 2019

674

Tích cực hưởng ứng “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” 25 tháng 3 năm 2019.

Nhân dân phường 6 phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.