Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2510

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhà nước yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhân dân những việc cần thực hiện như sau: