Quy định chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

1012

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình thuộc trường hợp phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định, Chi cục thuế Tân Bình thông tin các quy định về chính sách pháp luật có liên quan khi thực hiện chuyển đổi từ Hộ kinh doanh lên Doanh nghiệp, như sau:
1. Hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp mới.
 Về chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh:
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
Hộ kinh doanh phải hoàn thành việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới:
a) Đăng ký doanh nghiệp tư nhân:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(mẫu Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.
b) Đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty;
– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. … (mẫu Phụ lục I-6, I-7, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015);
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người thành lập doanh nghiệp.
c) Đăng ký công ty TNHH một thành viên:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015);
– Điều lệ công ty;
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty.
 Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.