Quy trình thí điểm cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới Trung áp của UBND Thành phố

3012

      Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thí điểm như sau:

  1.   Khách hàng- có nhu cầu sử dụng điện với công suất từ 160 kVA trở xuống thì ngành điện sẽ chủ động cấp điện miễn phí qua lưới hạ áp với thời gian giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc.

  2. Trường hơp khách hàng có nhu cầu sử dụng phụ tải sử dụng lớn hơn 160 kVA thì ngành điện cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng với các quy định thực hiện:

  3. Khách hàng có nhu cầu sử dụng điện chi liên hệ 01 đầu mối duy nhất là “Bộ phận một cửa” của Công ty Điện lực theo địa bàn quản lý để thực hiện các thủ tục từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng. Công ty Điện lực sẽ trực tiếp chuyển yêu cầu, hồ” sơ của khách hàng đến các cơ quan nhà nước để thực hiện giải quyết các thủ tục theo quy định.

  4. Về trình tự, thủ tục và quy định thời gian giải quyết như sau:

– Đối với công trình do ngành điện đầu tư: Công ty Điện lực thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, lập báo cáo công trình, tổ chức thi công và hoàn tất nghiệm thu đóng điện với tổng thời gian không quá 13 ngày làm việc (kể cả thời gian thực hiện song song các thủ tục của cơ quan nhà nước không quá 05 ngày ỉàm việc). Tóm lược lưu đồ thực hiện theo phụ lục 1 đính kèm.

     – Đối với công trình do khách hàng đầu tư: (i) Công ty Điện lực thực hiện các thủ tục tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường và lập thủ tục thóa thuận đấu nối, gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước để thực hiện song song các thủ tục, phối hợp với khách hàng nghiệm thu đóng điện với tổng thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc; (ii) Các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát ừiển điện lực đối với công trình có tổng công suất >2000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; Chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường với thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan là không quá 05 ngày làm việc. Tóm lược lưu đồ thực hiện theo phụ lục 2 đính kèm.

     – Khi áp dụng quy trình thí điểm cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp sẽ rút ngắn thời gian giải quỷết các thủ tục hành chỉnh liên quan đến cấp diện cho doanh nghiệp, tiết kiệm được thòi gian và chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố trong năm 2019 và cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo yêu cầu tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gipháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021