Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu

2798

(TG) – Rèn luyện phong cách công tác của cán bộ, nhất là của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để tăng cường năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ và tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu là một yêu cầu thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa quan trọng, nhằm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện “quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu… đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”(1). Để rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu, cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu về rèn luyện phong cách công tác. Chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói chung, chủ đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói riêng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với Quy định số 47-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… Trong rèn luyện chú trọng các yêu cầu: 1) Cách làm việc dân chủ, sâu sát quần chúng nhưng quyết đoán, không theo đuôi quần chúng. 2) Tư duy khoa học, độc lập, tự chủ, thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng, sâu sát thực tiễn, làm việc có kế hoạch, có lộ trình phù hợp. 3) Trọng người tài; khéo sử dụng người phù hợp khả năng, sở trường, phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 4) Cách làm việc tuân thủ nguyên tắc đi đôi với linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tận tâm, tận lực thực hành nguyên tắc “dĩ công, vi thượng”. 5) Tự mình nêu gương, dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm trong công tác và cuộc sống đời thường; thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy đảng, tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ tiêu chí về phong cách công tác của người đứng đầu theo hướng đủ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người; coi đó là cơ sở để mỗi người đứng đầu nỗ lực phấn đấu, đạt được và đó cũng là cơ sở để mỗi người “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm của mình. Hệ tiêu chí này cũng là cơ sở để cấp dưới và quần chúng nhân dân giám sát, đánh giá phong cách công tác của người đứng đầu tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong kiểm điểm công tác hằng năm (ở cả cơ quan và địa bàn cư trú); là một trong những tiêu chuẩn cần thiết để xem xét đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt tiếp theo.

Định kỳ hoặc đột xuất lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dưới quyền và quần chúng nhân dân về phong cách công tác của người đứng đầu ở một đơn vị, cơ quan cụ thể; qua đó, kịp thời phát hiện và phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giúp người đứng đầu nâng cao phong cách công tác công vụ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao gắn với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo nguyên tắc “hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”(2). Đồng thời, đưa nội dung học tập, rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các khóa học, lớp học cho đối tượng cán bộ này.

Ba là, phát huy tính chủ động, tự giác và đưa việc học tập, làm theo Bác của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp trở thành nhu cầu tự thân, trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày trên tinh thần: học Bác mỗi ngày; học và làm theo Bác để lòng ta trong sáng hơn, để hướng lòng mình đến chí công vô tư… Tích cực, chủ động, tự giác của người đứng đầu trong học tập, làm theo phong cách công tác như Hồ Chí Minh yêu cầu là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong đó, phương pháp tự học, tự rèn luyện phải kết hợp giữa học với hành, gắn lý luận với thực tiễn theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, toàn diện và chuyên sâu, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc tự học tập, rèn luyện với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên cơ sở vận dụng phù hợp, sáng tạo những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở. Từ đó, kịp thời rút kinh nghiệm, “bao gồm cả kinh nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả cán bộ, tất cả địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa phương sẽ học những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới”(3). Nâng cao hiệu quả việc rèn luyện phong cách công tác; nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn trong mỗi cá nhân người đứng đầu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, chủ động xây dựng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những người đứng đầu mẫu mực về phong cách công tác và kiên quyết đấu tranh với các nhận thức, hành động sai trái, xa rời chuẩn mực phong cách công tác của người đứng đầu. Theo đó, phát huy vai trò các phương tiện, lực lượng tuyên truyền, với cách thể hiện đa dạng, phản ánh trung thực, kịp thời những định hướng chung và kết quả học tập, rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến để khen thưởng, góp phần khích lệ phong trào, tạo niềm tin trong cuộc sống, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua học tập, làm theo Bác của đội ngũ người đứng đầu và trong đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phê phán những biểu hiện không đúng đắn của người đứng đầu, khắc phục bệnh quan liêu, mất dân chủ, những biểu hiện “miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”(4) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc rèn phong cách công tác của người đứng đầu tại địa phương, cơ quan, đơn vị với tinh thần tiền phong, gương mẫu sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

___________________________

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 4/2018