TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BẰNG CCCD CÓ GẮN CHIP

179