THÔNG BÁO TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG PHẦN CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6

1113

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG PHẦN CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2022

Tải mẫu tại đây: mau-phieu-cung-cau