Thông báo về việc đăng ký sửa chữa, nâng cấp hẻm trên địa bàn Phường 6 năm 2019.

1403

Nhằm chuẩn bị cho công tác nâng cấp, sửa chữa các hẻm trên địa bàn Phường 6 trong năm 2019. Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình đề nghị Ban điều hành 8 Khu phố, Ban điều hành 75 Tổ dân phố khảo sát, lập dach sách đăng ký những tuyến hẻm hư hỏng cần nâng cấp, sửa chữa gửi về Ủy ban nhân dân phường 6 chậm nhất đến hết ngày 15/3/2018.
Do kinh phí giới hạn nên Phường ưu tiên chọn những tuyến hẻm hư hỏng nặng, thật sự cấp thiết và có 100% số hộ dân đồng ý đóng góp làm đường (theo mẫu đính kèm). Vốn thực hiện là do Nhà nước và nhân dân cùng làm (90% vốn Nhà nước và 10% vốn vận động trong dân).
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến Ban điều hành 8 khu phố, 75 Tổ dân phố được biết và quan tâm, thực hiện.
Ban biên tập.