Tổ chức Đại hội Chi bộ 1

1194

 

Căn cứ điều 11 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đảng ủy phường. Lúc 8h, ngày 16/6/2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 6, quận Tân Bình, Đảng ủy đã chọn Chi bộ 1 là chi bộ khu phố làm điểm để tổ chức Đại hội.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được Chi bộ quan tâm, bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy phường; các Dự thảo văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng loại hình chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua Đảng ủy cho ý kiến trước khi trình tại đại hội; công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ.

Tại Đại hội, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ qua đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những việc làm thiết thực, cụ thể; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW và một số vấn đề liên quan đến việc giải tỏa khu vực C30.

Tiến trình Đại hội được thực hiện đúng các bước theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; đảm bảo đầy đủ các nội dung, tập trung cho việc xây dựng và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng thời, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Chi ủy có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị, nhiệt tình để điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ phù hợp với tình hình hiện nay.
Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đảng bộ phường 6 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, các Chi ủy mới tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, vận động gia đình và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng đến hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ phường 6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và chính quyền địa phương ngày một phát triển bền vững./.