Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về giám sát chuyên đề năm 2019

1057

Hoạt động giám sát là quyền và nghĩa vụ của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được quy định tại Hiến pháp, Luật Chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc và cả trong các văn bản của Đảng. Đây là hoạt động nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh, văn hoá, xã hội của địa phương; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, biện pháp thực hiện cho phù hợp; phát hiện những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ngày 23/8/2019, tại Hội trường UBND Phường 6, HĐND – UB.MTTQ – Chi hội Luật gia phường phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về giám sát chuyên đề năm 2019. Về tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của Ông Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng uỷ/ Chủ tịch HĐND Phường; Bà Chu Thị Thư – Đảng uỷ viên/Phó Chủ tịch HĐND Phường; Bà Trần Thị Mỹ Dung – Đảng uỷ viên/Chủ tịch UB.MTTQ Phường; Luật sư Tô Văn Chung – Chi hội trưởng Hội Luật gia/Đại biểu HĐND Phường/Báo cáo viên tại Hội nghị. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại biểu HĐND Phường, Trưởng ban CTMT 8 Khu phố, Trưởng/Phó Ban Thanh tra Nhân dân, các đoàn thể chính trị Phường.

Tại buổi tập huấn, Luật sư Tô Văn Chung cũng đã trình bày các ưu điểm cũng như hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện giám sát trong thời gian qua nhằm giúp các đại biểu HĐND, 8 Ban CTMT, Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể chính trị phường làm tốt công tác giám sát trong thời gian tới ./.

Ban Biên tập