ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

762

Gia đình là thiết chế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng giá trị nền tảng của xã hội vì vậy để xã hội phát triển cần phải xây dựng giá trị văn hóa gia đình bền vững hướng tới gia đình hạnh phúc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, phát huy giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, để định hướng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố  triển khai xây dựng các tiêu chí gia đình hạnh phúc.

Với mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức các thành viên gia đình; góp phần xây dựng, phát triển con người Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện theo hướng chân – thiện – mỹ, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần ngày càng đầy đủ; giúp người dân nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình để cùng nhau xây đắp và tận hưởng định nghĩa “gia đình hạnh phúc”.  Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”.

Theo đó, những nội dung cơ bản của Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 tiêu chí cụ thể như sau:

– Tiêu chí về ứng xử trong gia đình

– Tiêu chí về điều kiện vật chất

– Tiêu chí về điều kiện tinh thần

– Tiêu chí về giáo dục

– Tiêu chí về y tế và chăm sóc sức khỏe.

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc là giải pháp cụ thể của Thành phố trong quy trình định hướng người dân xây dựng gia đình theo chuẩn “hạnh phúc”, sẽ là công cụ đo lường hạnh phúc, sự hài lòng của người dân Thành phố nói chung và người dân trên địa bàn Phường 6, quận Tân Bình nói riêng, trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững khi bước vào giai đoạn mới./.